Governance Code Cultuur

Morgenland Festival is een stichting en volgt het bestuur en directie model. Voor dit model is gekozen omdat dit het meest recht doet aan de omvang en omzet van de organisatie. Het bestuur volgt de best practices richtlijnen conform de Governance Code Cultuur.

Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar voor een tweede termijn. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, en zonodig meer. De vergadercyclus is gekoppeld aan die van het indienen van het jaarverslag/jaarrekening en de vaststelling van de begroting.

Functies binnen het bestuur zijn: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Voor het bestuur streven wij naar:

  • Goede man/vrouw spreiding, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Voor alle leden afzonderlijk streven wij naar:

  • Affiniteit met de inhoudelijke doelen van de organisatie;
  • Voldoende tijd om de werkzaamheden te verrichten;
  • Specifieke deskundigheid;
  • Sparringpartner voor de directie.